Close

Papers

No results found.

Epidemiological parameters of COVID-19 and its implication for infectivity among patients in China, 1 January to 11 February 2020.

Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin
Lu QB, Zhang Y, Liu MJ, Zhang HY, Jalali N, Zhang AR, Li JC, Zhao H, Song QQ, Zhao TS, Zhao J, Liu HY, Du J, Teng AY, Zhou ZW, Zhou SX, Che TL, Wang T, Yang T, Guan XG, Peng XF, Wang YN, Zhang YY, Lv SM, Liu BC, Shi WQ, Zhang XA, Duan XG, Liu W, Yang Y, Fang LQ
2020-10-01

Read More »
Back to top