Close
Bing Zhang

PhD candidate

Education

Affiliations

Projects

Papers

Jin Zhenming, Du Xiaoyu, Xu Yechun, Deng Yongqiang, Liu Meiqin, Zhao Yao, Zhang Bing, Li Xiaofeng, Zhang Leike, Duan Yinkai, Yu Jing, Wang Lin, Yang Kailin, Liu Fengjiang, You Tian, Liu Xiaoce, Yang Xiuna, Bai Fang, Liu Hong, Liu Xiang, Guddat Luke W., Xiao Gengfu, Qin Chengfeng, Shi Zhengli, Jiang Hualiang, Rao Zihe, Yang Haitao. (2020). Structure-based drug design, virtual screening and high-throughput screening rapidly identify antiviral leads targeting COVID-19. Cold Spring Harbor Laboratory

Liu Jingyuan, Liu Yao, Xiang Pan, Pu Lin, Xiong Haofeng, Li Chuansheng, Zhang Ming, Tan Jianbo, Xu Yanli, Song Rui, Song Meihua, Wang Lin, Zhang Wei, Han Bing, Yang Li, Wang Xiaojing, Zhou Guiqin, Zhang Ting, Li Ben, Wang Yanbin, Chen Zhihai, Wang Xianbo. (2020). Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Severe Illness Patients with 2019 Novel Coronavirus in the Early Stage. Cold Spring Harbor Laboratory Press

Cai J, Zhang B, Xu B, Chan KKY, Chowell G, Tian H, Xu B. (2019). A maximum curvature method for estimating epidemic onset of seasonal influenza in Japan. BMC infectious diseases, 19(1)

Cai J, Xu B, Chan KKY, Zhang X, Zhang B, Chen Z, Xu B. (2019). Roles of Different Transport Modes in the Spatial Spread of the 2009 Influenza A(H1N1) Pandemic in Mainland China. International journal of environmental research and public health, 16(2)

If you’d like to update your profile, please email modifications to questions@midasnetwork.us.